«Անցագրային փասթաթղթեր»-ի շուրջ ծառացած հարցերի մեկնա- բանություն տալու նպատակով հանդիպումների շարք Երևան քա- ղաքի շուրջ 950 փախստականնե- րի համար:

Մասնակցել է`  ՄԱԿ-ի ՓՀԳՀ

պ-ն Լ. ՄԳԲԱՆԳՍՈՆԸՆոր  «Ընտրկան օրենսգիրք»-ը լուսաբանող սեմինարներ, ԱԺ-ի և ՏԻՄ-ների ընտրություններին բնակչության ընտրական իրավունքի գիտե- լիքների, քաղաքացիական ակտիվության բարձրացման նպատակով` Երևան, Գյումրի, Աշտարակ, Աբովյան, Հրազդան քաղաքներում:

 

«Անկախ դիտորդի առաքելություն և քարոզչություն» - անկախ դիտորդի ինստիտուտի ձևավորման, հասարակական ակտիվության, ժողովրդա- վարության զարգացմանը նպաստելու նպատակով:

Նոր  «Ընտրկան օրենսգիրք»-ը լուսաբանող սեմինարներ, ԱԺ-ի և ՏԻՄ-ների ընտրություններին բնակչության ընտրական իրավունքի գիտե- լիքների, քաղաքացիական ակտիվության բարձրացման նպատակով` Երևան, Գյումրի, Աշտարակ, Աբովյան, Հրազդան քաղաքներում:

 

«Անկախ դիտորդի առաքելություն և քարոզչություն» - անկախ դիտորդի ինստիտուտի ձևավորման, հասարակական ակտիվության, ժողովրդա- վարության զարգացմանը նպաստելու նպատակով:


Ամառային բակային ճամբար Երևանում, փախստական ընտանիքների 150 երեխաների համար, ֆիզիկական կուլտուրայի և առաջնային առող- ջության պահպահման կրթական ծրագրով:

 

Ամառային ճամբար Բուլղարիայում փախստական ընտանիքների 10 երեխաների համար, առողջապահական և կոնֆլիկտային սթեսներից հոգեբանական վերականգնման ծրագրով:

 

Ամառային ճամբար Վրաստանում փախստական ընտանիքների 10 երեխաների համար, առողջապահական և կոնֆլիկտային սթեսներից հոգեբանական վերականգնման ծրագրով:

Կոտայքի մարզի Սոլակ գյուղի, Արագածոտնի մարզի Թալին և Ակունք գյուղերում ճանապարհների, ջրագծերի, դպրոցի և մանկապարտեզի վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում և վերահսկում:


 

ԿՐԹԱ - ՄՇԱԿՈւԹԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

Հայրենիքին ծանոթացնելու մշա- կութային միջոցառումների ծրա- գիր` Հայաստանում կամավոր աշխատանքային պրակտիկա անցնող 12 սփյուռքահայ ուսա- նողների համար:


Առաջին անգամ Հայաստանում

«Փոքր ծավարի բրոնզե քանդակի» սիմպոզիում` նվիրված Հայաս- տանում Քրիստոնեության ըն- դունման 1700-ամյակին, և ցուցա- հանդես Ազգային Պատկերասրա- հում:ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ


 Ø Լսողական արատ ունեցող երեխաների համար լսողական սարքերի (ապարատի)տրամադրում:

Ø  «Դեղորայքի բաշխում» փախստական ընտանիքներին և զինվորականներին:

Ø  «Բարի կամք, բարի գործ, բարի ելք»:

Ø  «Երբ գալիս է սեպտեմբերը»:

Ø Ամանորյա տոնական հանդիսություններ 120 երեխաների համար:

Ø Սիստեմատիկաբար «Մարդասիրական օգնության» ծրագրեր` հագուստի, գրենական պիտույքների, հիգիենիկ պարագաների բաշխում:

Ø «Մարդասիրական օգնության» ծրագրեր